Dokumenty szkoły

PIERWSZY STATUT SZKOŁY
STATUT SZKOŁY - wersja z 18.09.2019 r.
STATUT SZKOŁY - wersja z 25.03.2020 r. - NOWY
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNINIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19
KARTA MONITOROWANIA PRACY ZDALNEJ DLA DYREKTORA - NOWY
KARTA MONITOROWANIA PRACY ZDALNE DLA NAUCZYCIELA - NOWY
MOTYWACJA DZIECKA PODCZAS PRACY ZDALNEJ - NOWY
BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z KOMPUTERA - NOWY
ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ PRYWATNYCH DO CELÓW SŁUŻBOWYCH POZA OBSZAREM ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH - NOWY
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022
WYPRAWKA UCZNIA KLASY I
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ - NOWY
PLAN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI ds. SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
REGULAMIN ŚWIETLICY
REGULAMIN MONITORINGU
PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NOWY
REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA
ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ POD WPŁYWEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE
ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK
ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH SPORTOWYCH
INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA
INSTRUKCJA KANCELARYJNA
REGULAMIN PRACY
ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW ZAKUPU OKULARÓW
REGULAMIN PEŁNIENIA PRZEZ NAUCZYCIELI
DYŻURÓW W CZASIE PRZERW
RGULAMIN HALI SPORTOWEJ
REGULAMI PŁYWALNI
REGULAMIN SIŁOWNI
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
REGULAMIN RADY RODZICÓW
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
REGULAMIN „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”
REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ
REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
DOBRA PRAKTYKA CATERINGOWA PROWADZONA PRZEZ KUCHNIĘ
PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY
REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELI
KARTA SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELI
PROCEDURY MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
ZAŁĄCZNIKI
DO PROCEDUR ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
INFORMACJA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
IPET
KARTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
WNIOSEK O BADANIE: PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, LOGOPEDYCZNE, DIAGNOZĘ SI
WNIOSEK O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ UCZNIA/ UCZENNICY
W N I O S E K RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW O WYDANIE ORZECZENIA /OPINII WWR O DZIECKU
ZGODA NA BADANIE PRZESIEWOWE - LOGOPEDYCZNE