PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki
Szkoły Podstawowej nr 5
im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie

 

Lp.Nazwa dokumentuPobierz
PILNE
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
PILNE
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
PILNE
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
1
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
2
FORMULARZ OFERTOWY
3
ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do formularza ofertowego
4
ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do formularza ofertowego
5
ZAŁĄCZNIK NR 1.3 do formularza ofertowego
6
ZAŁĄCZNIK NR 1.4 do formularza ofertowego
7
ZAŁĄCZNIK NR 1.5 do formularza ofertowego
8
ZAŁĄCZNIK NR 1.6 do formularza ofertowego
9
ZAŁĄCZNIK NR 1.7 do formularza ofertowego
10
ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do formularza ofertowego
11
ZAŁĄCZNIK NR 1.9 do formularza ofertowego
12
WZÓR UMOWY - załącznik nr 2
13
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 3
14
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - załącznik nr 4
15
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ – załącznik nr 5
16
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW - załącznik nr 6
17
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załącznik nr 7
18
WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI ZASOBÓW W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA - załącznik nr 8