Dokumentacja postępowania przetargowego
na dostawę artykułów żywnościowych
do stołówki

Szkoły Podstawowej nr 5

im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie

Lp.Nazwa dokumentuPobierz
OGŁOSZENIE NR 1
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
OGŁOSZENIE NR 2
ZAWIADOWMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
OGŁOSZENIE NR 3
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
1.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
2.FORMULARZ OFERTOWY
3.UMOWA
4.CZĘŚĆ I – MIĘSA, WĘDLINY, PODROBY
5.CZĘŚĆ II - MIĘSA I WĘDLINY DROBIOWE
6.CZĘŚĆ III - RYBY
7.CZĘŚĆ IV - WARZYWA, OWOCE MROŻONE, PRODUKTY GOTOWE
8.CZĘŚĆ V –RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
9.CZĘŚĆ VI – NABIAŁ I PRODUKTY MLECZARSKIE
10.CZĘŚĆ VII - PIECZYWA
11.CZĘŚĆ VIII - WARZYWA, OWOCE I JAJA KURZE
12.CZĘŚĆ IX - PRODUKTY ZBOŻOWE
13.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
14.OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
15.OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
16.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW
17.OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
18.WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI ZASOBÓW W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
19.OGŁOSZENIE NR 655388-N-2018 Z DNIA 2018-11-29 R.