Wpłata na Radę Rodziców wynosi 80zł

 

 

1. Wybór nowego przewodniczącego Rady Rodziców 2017/2018.

 

PRZEWODNICZĄCY – Kryska Jacek

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO – Witkowska Grażyna

SEKRETARZ – Paula Trusińska

SKARBNIK – Marta Seweryniak

CZŁONEK – Renata Zapałowska

CZŁONEK – Marta Włodarczyk

 

2. Wybór komisji i członków komisji Rewidencji Rady Rodziców.  


Przewodnicząca – Bożena Paszotta

Wiceprzewodnicząca – Beata Justyńska
Członek – Emilia Kwiatkowska

 

3. Podjęcie Uchwały w sprawie Programu Wychowawczego

     omówione – jednogłośnie zatwierdzone.

 

4. Podjęcie Uchwały w sprawie Programu Profilaktycznego – omówienie przez

     panią pedagog szkolną – Panią Elżbietę Rutkowską.

 

5. Ustalono, że kwota wpłaty na Radę Rodziców wynosi 80zł

 – OMÓWIENIE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO

 – OMÓWIENIE SPRAWY DOTYCZĄCEJ HALI SPORTOWEJ

 

 Regulamin
Rady Rodziców Gimnazjum nr 1
im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV  w Gostyninie
uchwalony na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców dn. 08 października 2008 r.

 

Nazwa reprezentacji rodziców uczniów Gimnazjum nr 1
im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie

§ 1. Nazwa reprezentacji rodziców:
Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie

Cele i zadania rady rodziców

§ 2. 1. Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w
Gostyninie stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów Gimnazjum nr 1 im.
Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie współpracujących dyrekcją
gimnazjum, radą pedagogiczną, młodzieżową radą ministrów, władzami oświatowymi
i samorządowymi oraz innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności
gimnazjum.

2. Kompetencje rady rodziców :
1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o
charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez
nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym  skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
4) prawo do wypowiadania się w każdej sprawie.

Organizacja działania ogółu rodziców i rady rodziców

§ 3. 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców uczniów gimnazjum jest
klasowe zebranie rodziców.

2. Klasowe zebranie rodziców wybiera spośród siebie klasową radę rodziców składającą
się z 3 lub 4 rodziców. Kadencja klasowej rady rodziców trwa 1 rok.

3. Klasowa rada rodziców wybiera ze swego składu przewodniczącego.

4. Członek klasowej rady rodziców, którego dziecko opuściło szkołę lub klasę, albo
rodzic rezygnuje z pracy w radzie klasowej, zostaje zastąpiony przez innego rodzica
wybranego przez rodziców danej klasy.

§ 4. 1. Radę rodziców gimnazjum tworzą – po jednym przedstawicielu rad klasowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej  klasy.
2. Plenarne zebranie rady rodziców szkoły wybiera spośród siebie:
1) przewodniczącego rady rodziców,
2) prezydium rady rodziców – jako wewnętrzny organ kierujący  pracami rady rodziców,
3) komisję rewizyjną – jako organ kontrolny rady rodziców.

3. Prezydium rady rodziców składa się z 6 członków. Przewodniczący prezydium jest
przewodniczący rady rodziców. Prezydium  ze swego grona wybiera
wiceprzewodniczącego , sekretarza oraz skarbnika.

4. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają
przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swym posiedzeniu.

5. Kadencja przewodniczącego rady rodziców, prezydium rady rodziców i komisji
rewizyjnej  trwa 1 rok. Wybór odbywa się na pierwszym posiedzeniu rady rodziców
w danym roku szkolnym.

6. Członek prezydium rady rodziców lub komisji rewizyjnej, którego dziecko opuściło
szkołę lub klasę, albo rodzic rezygnuje z pracy w prezydium rady rodziców lub komisji
rewizyjnej, zostaje zastąpiony przez innego rodzica wybranego na zebraniu rady
rodziców.

§ 5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców, które jest zwołane co
najmniej dwa razy w roku.

Tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców  i jej organy wewnętrzne

§ 6. 1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
jednej trzeciej regulaminowego składu.

2. Uchwały są protokołowane w protokolarzu rady rodziców.

3. Za protokolarz rady rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz
prezydium rady rodziców.

Wybory do organów rady rodziców

§ 7. 1. Wybory rady rodziców, przewodniczącego rady rodziców, prezydium rady i komisji
rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym.

2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od listy miejsc ustalonych
do danego organu.

3. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału
w zebraniu) swoją zgodę na kandydowanie.

4. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników
prawomocnego zebrania wyborczego.

5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim
posiedzeniu.
Ramowy plan pracy rady rodziców i jej organów

§ 8. 1. Plenarne zebranie rady rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż
raz na semestr.

2. Plenarne zebranie rady rodziców może być zwołane także na wniosek dyrektora
gimnazjum lub rady pedagogicznej gimnazjum.

§ 9. 1. Posiedzenia prezydium rady rodziców odbywają się w zależności od bieżących
potrzeb, lub na wniosek Dyrektora Gimnazjum.

2. W posiedzeniu rady rodziców może uczestniczyć dyrektor gimnazjum.

3. Posiedzenia prezydium rady rodziców są protokołowane w protokolarzu rady
rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

§ 10. 1. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej odbywają się:
– przed plenarnymi posiedzeniami rady rodziców,
– rodziców własnej inicjatywy komisji,
– na wniosek prezydium rady rodziców,
– na wniosek klasowej rady rodziców.

2. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej są przedstawiane w formie pisemnej:
– plenarnemu posiedzeniu rady rodziców,
– prezydium rady rodziców,
– organom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

§ 11. 1. Rada rodziców może powoływać w miarę potrzeb komisje stałe lub doraźne

2. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach rady rodziców
wynikają z potrzeb realizacji zadań, do których komisje te zostały powołane.

§12. 1. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców,
klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasowego.

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców

§ 13. 1. Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności gimnazjum
z następujących źródeł:
– źródeł dobrowolnych składek rodziców,
– z wpłat osób fizycznych, organizacji i instytucji,
– z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców,
– z działalności gospodarczej.

2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na
plenarnym zebraniu rady rodziców.

3. Jeżeli do gimnazjum uczęszcza więcej dzieci pochodzących z jednej rodziny rodzice
wnoszą składkę tylko za jedno dziecko.
§14. 1. Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie planu finansowego
rady rodziców na dany rok szkolny, zatwierdzonego na ogólnym zebraniu rady
rodziców.

2. Środki pochodzące ze składek rodziców mogą być wydatkowane na:
– pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
– dofinansowanie imprez i konkursów o charakterze ogólnoszkolnym,
– dofinansowanie wycieczek, wyjazdów do teatrów, kin itp.,
– dofinansowanie imprez klasowych,
– sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
– pokrycie kosztów uczestnictwa reprezentacji uczniów gimnazjum w imprezach
o charakterze międzyszkolnym,
– zakup nagród rzeczowych dla uczniów wyróżniających się,
– zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego.

3. Środki pochodzące z innych źródeł niż wpłaty rodziców mogą być wydatkowane
również na inne cele szkolne.

§ 15. Zakupione ze środków rady rodziców pomoce naukowe i sprzęt szkolny przekazuje się
szkole na podstawie protokołu przekazania.

§ 16. Odpowiedzialnym z ramienia prezydium rady rodziców za całokształt działalności
finansowo-gospodarczej rady rodziców jest skarbnik, do którego obowiązków należy
przede wszystkim:
– czuwanie nad pełną i rytmiczną realizacją dochodów oraz zgodnym
z  przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami dokonywaniem wydatków,
– czuwanie nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji księgowej (dochodów i
wydatków),
– sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo-kasowych i zatwierdzanie ich do
wypłaty.

§17. Rada Rodziców Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w
Gostyninie gromadzi i przechowuje środki na rachunku bankowym.

Postanowienia końcowe

§ 18. Członkowie rady rodziców i jej organów mogą być odwołane ze swych funkcji przed
upływem kadencji, jeżeli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.
Odwołania dokonuje się przez podjęcie uchwały większością głosów na zebraniu rady
rodziców gimnazjum.

§ 19. Członkowie rady rodziców i jej organów wykonują swe funkcje społecznie.

§ 20. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:
 ,,RADA RODZICÓW Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV
09-500 Gostynin, ul. Polna 36 tel. (0-24) 2352023, tel/fax (0-24)2352024”

§ 21. Zmiany w niniejszym regulaminie dokonywane mogą być przez podjęcie odpowiedniej
uchwały przez plenarne zebranie rodziców wg procedury określonej w § 6 ust. 1.
§ 22. Traci moc regulamin z dnia 25 października 2007 r.

§ 23. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.