Akademia przyszłości

– podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli

 
Tytuł projektu: „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”
Wnioskodawca:  Gmina Miasta Gostynin
Realizator: Gimnazjum nr 1 Im. Księcia Mazowieckiego Siemowita I  w Gostyninie
Okres realizacji: od: 01-08-2016 do: 30-06-2018
Wartość ogółem:  307 500,88 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 246 746,88 zł
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
 
Krótki opis projektu:
 
Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 180 uczniów w tym 72 uczennic Gimnazjum nr 1 w Gostyninie do 30.06.2018 poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych z matematyki, przyrody, zajęć komputerowych i z języka angielskiego w okresie od IX 2016 do VI 2018.
 
Realizacji tego celu służyć będzie 12 zadań:
1) Szkolenia dla nauczycieli
2) Wyposażenie pracowni informatycznej
3) Wyposażenie pracowni językowej
4) Wyposażenie pracowni fizyki
5) Wyposażenie pracowni matematyki
6) Wyposażenie pracowni chemii
7) Wyposażenie pracowni geografii
8) Wyposażenie pracowni biologicznej
9) Zajęcia wyrównawcze 2016-17
10) Zajęcia wyrównawcze 2017-18
11) Zajęcia doskonalące komputerowe 2016/17
12) Zajęcia doskonalące komputerowe 2017/18
 
Wsparcie otrzymają grupy docelowe: 180 uczniów w tym 72 uczennice i 11 nauczycieli w tym 9 nauczycielek
 
Rezultaty:
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 180 w tym 72 uczennice
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 11 w tym 9 nauczycielek
 • Liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu matematyki o min. 20% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2016/17: 63 uczniów w tym 25 uczennic
 • Liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu matematyki o min. 20% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2017/18: 63 uczniów w tym 25 uczennic
 • Liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu języka angielskiego o min. 20% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2016/17: 63 uczniów w tym 25 uczennic
 • Liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu języka angielskiego o min. 20% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2017/18: 63 uczniów w tym 25 uczennic
 • Liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu fizyki o min. 15% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2016/17: 65 uczniów w tym 25 uczennic
 • Liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu fizyki o min. 15% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2017/18: 65 uczniów w tym 25 uczennic
 • Liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu chemii o min. 15% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2016/17: 65 uczniów w tym 25 uczennic
 • Liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu chemii o min. 15% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2017/18: 65 uczniów w tym 25 uczennic
 • Liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu geografii o min. 15% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2016/17: 65 uczniów w tym 25 uczennic
 • Liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu geografii o min. 15% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2017/18: 65 uczniów w tym 25 uczennic
 • Liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu biologii o min. 15% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2016/17: 65 uczniów w tym 25 uczennic
 • Liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu biologii o min. 15% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2016/17: 65 uczniów w tym 25 uczennic
 • Liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje informatyczne o min. 20% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2016/17: 65 uczniów w tym 25 uczennic
 • Liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje informatyczne o min. 20% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2017/18: 65 uczniów w tym 25 uczennic
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 1
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 180
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 11
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu.:11
 • Liczba wyposażonych sal matematycznych: 1
 • Liczba zakupionych środków trwałych do sali matematycznej:1
 • Liczba zakupionych zestawów pomocy dydaktycznych do sali matematycznej: 7
 • Liczba wyposażonych sal j. angielskiego: 1
 • Liczba zakupionych środków trwałych do sali j. angielskiego: 1
 • Liczba wyposażonych pracowni fizyki : 1
 • Liczba zakupionych zestawów pomocy dydaktycznych do pracowni fizyki: 20
 • Liczba wyposażonych pracowni chemii : 1
 • Liczba zakupionych środków trwałych do pracowni chemii: 1
 • Liczba zakupionych zestawów pomocy dydaktycznych do pracowni chemii: 5
 • Liczba wyposażonych pracowni geografii : 1
 • Liczba zakupionych zestawów pomocy dydaktycznych do pracowni geografii: 4
 • Liczba wyposażonych pracowni biologii: 1
 • Liczba zakupionych zestawów pomocy dydaktycznych do pracowni biologii: 6
 • Liczba wyposażonych pracowni komputerowych: 1
 • Liczba zakupionych środków trwałych do pracowni komputerowych: 7